TH   |   EN
+66 2 419 7565

การศึกษากลไกการควบคุมเซลล์มะเร็งเพื่อระบุชนิดโปรตีนสู่การพยากรณ์การตอบสนองของมะเร็งท่อน้ำดีต่อยาต้านมะเร็งชนิดมุ่งเป้า