TH   |   EN
+66 2 419 7565

บรรยายพิเศษเรื่อง Perspective & Expectations From Pharmaceutical Industry ผู้บรรยาย ดร. ภญ.อริยา ขุ่นวิชัย

07 November 2019  

เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับมุมมองของวงการยาโดยผู้มีประสบการณ์ทางวงการยามาเป็นระยะเวลานาน "ดร. ภญ.อริยา ขุ่นวิชัย" ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคลินิก ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเภสัชวิทยา 1212 อาคารศรีสวรินทริรา ชั้น 12 

สนใจลงทะเบียนโดยส่งมาที่ kanogkwan.saw@mahidol.ac.th
1. ชื่อ
2. ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด เช่น โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / ภาควิชา เป็นต้น
3. อีเมล์
4.เบอร์โทรศัพท์