TH   |   EN
+66 2 419 7565

ศูนย์เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

โครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช (Siriraj Initiative in Systems Pharmacology) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับส่งเสริมงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาสู่การพัฒนายาใหม่อย่างบูรณาการ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ทัดเทียมกับประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้ว ผ่านการสร้างองค์ความรู้ด้านประสิทธิภาพของตัวยาที่มีความจำเพาะกับผู้ป่วยไทย และการส่งเสริมคุณภาพของเวชภัณท์ไทยโดยการพัฒนาระบบทดสอบประสิทธิภาพที่มีความน่าเชื่อถือเชิงวิทยาศาสตร์ และได้ดำเนินงานวิจัยตรงตามเป้าหมายสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น

ปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช (Siriraj Systems Pharmacology Center) ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยและการส่งเสริมเครือข่ายผู้วิจัยทางด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบระดับชาติ ซึ่งศูนย์เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชมีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกคณะ จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยงานวิจัยทั้งหมดเน้นการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาพัฒนาต่อยอดในเชิงคลินิกและการสร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย นอกจากนี้ศูนย์เภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชยังก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัยศิริราชกับหน่วยงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกเป็นจำนวนมาก เช่น Mahidol-Oxford Research Unit (MORU), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Kumamoto University Japan, Imperial College UK, University of Exeter Medical School UK, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล เป็นต้น

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังจัดตั้งห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาเชิงระบบที่สอดคล้องกับทัศนวิสัยที่จะสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จะรองรับการรักษาแพทย์แบบแม่นยำ หรือ Precision Medicine โดยรวมศาสตร์ทางด้าน Cancer Biology, Immunology, Hematology, Engineering และ Bioinformatics ขมวดเข้าด้วยกัน จะทำให้ได้ข้อมูลแบบบูรณาการและเป็นระดับโมเลกุล โดยหวังว่าศูนย์ฯ จะขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และจะสร้างความตื่นตัวให้นักวิจัยและวงการวิจัยไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้ที่สนใจต้องการศึกษาข้อมูลและกิจกรรมของศูนย์ฯ สามารถเข้ารับข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทาง ดังนี้

http://www.sisyspharm.org/index.php/en/
https://www.facebook.com/sisyspharm
sisyspharm@gmail.com