TH   |   EN
+66 2 419 7565

ศูนย์ชีวสมมูลศิริราช


ศูนย์ชีวสมมูลศิริราช

ให้บริการตรวจวัดระดับยาในเลือด เพื่อการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาคลินิค และการศึกษาเปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของระดับยา ระหว่างยาต้นแบบ (Original Drug) กับยาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ (Generic Drug) ด้วยมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์:

เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านการศึกษาชีวสมมูล และการศึกษาวิจัยด้านเภสัชวิทยาคลินิกอย่างครบวงจร ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์

พันธกิจ:

- ให้บริการทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับยา และสารอื่นๆ อย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ

- วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชีวสมมูล และการศึกษาวิจัยด้านเภสัชวิทยาคลินิกเพื่อประโยชน์ของสังคม และประเทศชาติ

การให้บริการ

- พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยเทคนิค LC-MS/MS

- ให้บริการตรวจวัดระดับยาจากสารคัดหลั่งหลากหลายชนิดจากร่างกายมนุษย์ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านเภสัชวิทยาคลินิก

การรับรองตามมาตรฐานสากล

- ISO/IEC 17025:2005 (Certified since 2007 Current : 5 April 2015 – 4 April 2017)

- OECD/GLP (Goal: Cert within 2017)

- Bioanalytical Method Validation Guidance, US. FDA., 2001

- Guideline on bioanalytical method validation, European Medicines Agency (EMEA)

- FDA. Thailand BE Guidance

ISO 17025 Certified and Bioanalytical Validated Methods

1. Amlodipine*

2. Bambuterol and Terbutaline

3. Candesartan

4. Candesartan and Hydrochlorothiazide

5. Cefoperazone

6. Cefoperazone and Sulbactam

7. Cilostazol and Metabolite**

8. Dihydroartemisnin

9. Glucosamine

10. Hydrochlorothiazide

11. Irbesartan*

12. Losartan carboxylic acid

13. Losartan

14. Losartan and Losartan carboxylic acid*

15. Losartan, Losartan carboxylic acid and Hydrochlorothiazide

16. Manidipine*

17. Netilmicin

18. Nevirapine, Stavudine and Lamivudine

19. Olanzapine

20. Pioglitazone

21. Ramipril and Ramiprilat

22. Sertraline

23. Sulbactam

24. Tenofovir*

25. Trimetazidine

26. Topiramate**

27. Valsartan*

28. Venlafaxine

* ISO 17025 Certified method

** รายการขยายขอบข่ายการรับรองปี 2560

อัตราค่าบริการ

ลำดับรายการรหัส รพ.อัตราค่าบริการ (บาท)
1Bioanalysis LCMS-LLE-1 771031940
2Bioanalysis LCMS-LLE-2 7710351,140
3Bioanalysis LCMS-LLE-3 7710391,235
4Bioanalysis LCMS-SPE-1771033990
5Bioanalysis LCMS-SPE-27710371,440
6Bioanalysis LCMS-SPE-37710411,540

ศูนย์ชีวสมมูลศิริราช ส่งบันทึกเรียกเก็บเงินค่าวิเคราะห์ ระบุให้นำส่งเงินค่าวิเคราะห์ให้แก่ งานการเงินรายได้คณะฯ ตึกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 โดยให้ชำระเงินด้วยรหัส HIS 1427 และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมาที่ ศูนย์ชีวสมมูลศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา

เครื่องมือ

- Ultra-Pressure Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS) 3 System

- Biological sample storage (at -70 C)

- N2 Evaporator

- Automate Liquid Handling System

- Centrifuge Evaporator

- Coulometric KF Titrator

- Milli Q system, Millipore Corporation

Ultra-Pressure Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS)

Fume Hood

Analytical balances

Coulometric KF Titrator C30S Mettler Toledo, Switzerland

Milli Q system, Millipore Corporation

รางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

1. รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเงิน 22 สิงหาคม 2556

2. โครงการ "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในการชั่งน้ำหนักเพื่องานวิเคราะห์ระดับยาในเลือดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน USP"

3. โครงการ "การพัฒนาระบบคุณภาพของศูนย์ชีวสมมูลศิริราชตามมาตรฐานสากล OECD Principles on Good Laboratory Practice (OECD GLP)" นำเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาว หน่วยงานดีเด่น ปี 2557

4. โครงการ "การพัฒนาระบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับยาในเลือดเพื่อการประกันคุณภาพงานวิเคราะห์ของศูนย์ชีวสมมูลศิริราช"ปี 2556

5. โครงการ "การลดอุบัติการณ์ของการรายงานผลผิดพลาด"ปี 2554 - 2555

6. โครงการ "ความสำเร็จในการธำรงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 /2005 และการขอขยายขอบข่ายการทดสอบยาจาก 2 รายการ เป็น 26 รายการ"

7. โครงการ "การลดเวลาการวิเคราะห์ระดับยาในเลือด" ปี 2552

8. โครงการ "การพัฒนางานวิเคราะห์ระดับยาในเลือดสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005"

ผลงานตีพิมพ์

1. Jutasompakorn P, Sriin J, Sathirakul K, Manopinives P, Atakulreka S, Chatsiricharoenkul S. Comparative fasting bioavailability of 2 different betahistine dihydrochloride 24-mg tablets: a single-dose, randomized-sequence, open-label, 2-period crossover study in healthy Thai volunteers. Siriraj Med J. 2016; 68: 142-147.

2. Jutasompakorn P, Kongpatanakul S, Pongnarin P, Sathirakul K, Chatsiricharoenkul S. Comparative Fasting Bioavailability of 2 Cilostazol Formulations in Healthy Thai Volunteers: An Open-Label, Single-Dose, Randomized, 2-Way Crossover Study. J Med Assoc Thai 2015; 98 (9): 910-5.

3. Lapmahapaisan S., Chinachoti T. , Kongpatanakul S., Chatsiricharoenkul S., Tovnich B., Duangkaew W., Pongnarin P., Sakulpacharoen N., Somcharoen W. Plasma concentrations of bupivacaine after spinal anesthesia with single shot femoral nerve block in total knee arthroplasty. J Med Assoc Thai. 2013; 96(3):312-317.

4. Akarasereenont P, Chatsiricharoenkul S, Pongnarin P. Bioequivalence study of 1,500 mg glucosamine sulfate in Thai healthy volunteers. J Bioequiv Availab. 2012; 4(6): 91-95.

5. Prachason T, Konhan K, Pongnarin P, Chatsiricharoenkul S, Suputtamongkol Y, Limwongse C. Activation of indoleamine 2,3-dioxygenase in patients with scrub typhus and its role in growth restriction of Orientia tsutsugamushi. PLoS Negl. Trop. Dis. 2012; 6(7): art. no. e1731.

6. Boonprasert R, Sri-in J, Pongnarin P, Chatsiricharoenkul S, Chandranipapongse W. Development of the Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry Method for Determination of Chloroquine and Desethylchloroquine in Human Plasma. Siriraj Med J. 2012; 64(2): 47-51.

7. Chatsiricharoenkul S, Thangboonjit W, Pongnarin P, Konhan K, Sathirakul K, Kongpatanakul S. Bioequivalence Study of 10 mg Ramipril Tablets in Healthy Thai Volunteers. J Med Assoc Thai. 2011; 94(10):1260-6.

8. Chatsiricharoenkul S, Niyomnaitham S, Sathirakul K, Pongnarin P, Kongpatanakul S. Bioequivalence Study of 10 mg Olanzapine Tablets in Healthy Thai Volunteers. J Bioequiv Availab. 2011; 3: 82-85.

9. Chandranipaponge W, Chatsiricharoenkul S, Ruangnapa T, Ngokpol S, Sathirakul K, Pongnarin P, Kongpatanakul S. Bioequivalence Study of two Formulation of 35 mg Trimetazidine Modified Release Tablets in Healthy Thai Volunteers Under Fasting and Fed Conditions. J Bioequiv Availab. 2011; 3: 52-55.

10. Chandranipaponge W, Chatsiricharoenkul S, Pongnarin P,Sathirakul K, Kongpatanakul S. Bioequivalence Study of two Formulation of 30 mg Pioglitazone Tablets in Heathy Thai Volunteers. Chiang Mai Med J. 2010;49:1-10.

11. Chatsiricharoenkul S, Niyomnaitham S, Sathirakul K, Pongnarin P, Sinlapavech C, Kongpatanakul S. Bioequivalence Study of 75 mg Venlafaxine Hydrochloride Extended Release Capsules in Healthy Thai Volunteers. Siriraj Med J.2009;61:249-252.

12. Akarasereenont P, Chatsiricharoenkul S, Pongnarin P, Sathirakul K, Kongpatanakul S. Bioequivalence study of 500 mg glucosamine sulfate in Thai healthy volunteers. J Med Assoc Thai. 2009;92:1234-9.

13. Niyomnaitham S, Chatsiricharoenkul S, Sathirakul K, Pongnarin P, Kongpatanakul S. Bioequivalence study of 50 mg sertraline tablets in healthy Thai volunteers. J Med Assoc Thai. 2009;92:1229-33.

14. Soontarinka S, Suraseranivongse S, Kongpatanakul S, Chatsiricharoenkul S, Pongnarin P, Ngokpol S. Cefazolin serum levels during coronary artery bypass graft with cardiopulmonary bypass technique. Thai J Anesthesiology 2009; 35(1): 10-7.

15. Kongpatanakul S, Chatsiricharoenkul S, Panich U, Sathirakul K, Pongnarin P, Sangvanich P. A randomized, open-label, 2-period, crossover bioequivalence study of two oral formulations of 75 mg oseltamivir in healthy Thai volunteers. Int J Clin Pharmacol Ther. 2008; 46:654-662.

16. Panich U, Chatsiricharoenkul S, Sathirakul K, Pongnarin P, Bruminhent J, Thangboonjit W and Kongpatanakul S. Bioequivalent Study of a Single 150-mg Dose of Two Intramuscular Netilmycin Products in Thai Healthy Volunteers. Siriraj Med J 2008; 60,259-263.

17. Supornchai Kongpatanakula, Somruedee Chatsiricharoenkula, Korbtham Sathirakul, Yupin Suputtamongkol, Suvajana Atipasd, Suchat Watnasirichaikul, Piyapat Pongnarina, Polkit Sangvanich. Evaluation of the safety and relative bioavailability of a new dihydroartemisinin tablet formulation in healthy Thai volunteers Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (2007) 101, 972—979

18. Bioequivalence Study of 30 mg Pioglitazone Tablets in Thai Healthy Volunteers.Somruedee Chatsiricharoenkul MD, Piyapat Pongnarin MSc, Korbtham Sathirakul PhD, Supornchai Kongpattanakul MD J Med Assoc Thai 2007; 90 (3): 564-8

19. Ong-ajyooth, L., Ong-ajyooth, S., Pongnarin, P., Nilwarangkur, S. Reduced free radical scavengers and chronic renal failure. Journal of the Medical Association of Thailand. 1997; 80(2): 101-108.

20. Pongnarin, P., Prucksunand, C., Ong-ajyooth, L., Ong-ajyooth, S., Khunawat, P., Wimolwattanapan, S. Antioxidant vitamins and lipid peroxidation abnormalities in Thai patients with chronic renal failure. Thai Journal of Pharmacology. 1997; 19(1): 1-5.

21. Pongnarin, P., Prucksunand, C., Ong-ajyooth, L., Ong-ajyooth, S., Khunawat, P., Wimolwattanapan, S. The pharmacologic effect of oral -topopherol supplementation on oxidative stress in chronic renal failure. Thai Journal of Pharmacology. 1996; 18(1): 25-31.

Abstract/Poster/Oral Presentation

1. P. Chiowchanwisawakit , S. Nilganuwong , V. Srinonprasert , R. Boonprasert , W. Chandranipapongse , S. Chatsiricharoenkul , W. Katchamart , P. Pongnarin , A. Koolvisoot , E. Arromdee , N. Ruangvaravate "Risk factors of chloroquine maculopathy and role of plasma chloroquine and desethylchloroquine concentrations in predicting chloroquine maculopathy" EULAR(The European League Against Rheumatism) 2012 BERLIN, Germany 6-9 June 2012

2. Chatsiricharoenkul S, Kongpatanakul S , Sathirakul K ,Pongnarin P, Sri-in J. Bioequivalence Study of 50 mg Cilostazol Tablets in Healthy Thai Volunteers. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology; 109 (Suppl. 1), 38. In 10th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Budapest, Hungary. 26-29 June 2011.

3. Akarasereenont P, Chatsiricharoenkul S , Pongnarin P, Sathirakul K, Wongkajornsilp A , Kongpatanakul S. Bioequivalance study of 1,500 mg glucosamine sulfate in Thai healthy volunteers. 16th IUPHAR World Congress of Basis and Clinical Pharmacology, 17-23 July 2010 Copenhagen, Denmark, 107 (Suppl. 1), 162.

4. Chatsiricharoenkul S, Thangboonjit W , Sathirakul K ,Pongnarin P, Konhan K, Kongpattanakul S. Bioequivalance study of 10 mg ramipril tablets in Thai healthy volunteers. 16th IUPHAR World Congress of Basis and Clinical Pharmacology, 17-23 July 2010 Copenhagen, Denmark, 107 (Suppl. 1), 225.

5. Ngokpol S, Pongnarin P, Kongsiang A, Jantaka J, Panich U, Chatsiricharoenkul S, Kongpatanakul S. Development and validation of a sensitive liquid chromatography/tandem mass spectrometry(LC-MS/MS) method for quantification of olanzapine in human plasma. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 17-23 July 2010 Copenhagen, Denmark, 107 (Suppl. 1), 491.

6. Polprasit T, Pongnarin P, Kongsiang A, Ngokpol A, Chatsiricharoenkul S, Kongpatanakul S. Development and validation of a sensitive LC-MS/MS with electrospray ionization method for simultaneous quantitation of bambuterol hydrochloride and tebutaline sulfate in human plasma. Mahidol-Kyoto Universities International Symposium 2010.15-17 December 2010. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

7. Poljungreed I , Pongnarin P, Sri-in J, Khonhan K, Thuamsem Y, Chatsiricharoenkul S, Kongpatanakul S. A sensitive liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for quantification of Irbesartan in human plasma. Mahidol-Kyoto Universities International Symposium 2010.15-17 December 2010. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

8. Sri-in J, Pongnarin P, Poljungreed I , Kongsiang A, Jantaka J, Chatsiricharoenkul S, Kongpatanakul S. Liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for simultaneous determination of Losartan potassium , Losartan carboxylic acid and Hydrochlorotiazide in human plasma. Mahidol-Kyoto Universities International Symposium 2010.15-17 December 2010. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

9. Chatsiricharoenkul S, Niyomnaitham S,Pongnarin P,Sathirakul K, Kongpatttanakul S. In Vivo Bioequivalence Study of 10 mg Olanzapine Tablets in Healthy Thai Volunteers.In the 9 th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Edinburgh, Scotland 12 – 15 July 2009

10. Pongnarin P, Ngokpol S, Panich U, Chatsiricharoenkul S, Kongpatanakul S. Liquid chromatography/tandem mass spectrometry assay for the determination of plasma trimetazidine. Free Rad Biol Med 2009; 47 (Suppl 1): S150. in The 16th Annual Meeting of the Society for Free Radical Biology and Medicine, San Francisco, USA; 18-22 Nov 2009

11. Chandranipaponge W, Chatsiricharoenkul S, Pongnarin P,Sathirakul K, Kongpatanakul S. In vivo Bioequivalence Study of two Formulation of 30 mg Pioglitazone Tablets in Thai Healthy Volunteers. Poster presentation at Joint Conference in Medical Science 2009, June 22-24, 2009:48.

12. Jantaka J, Pongnarin P, Kongsiang A, Ngokpol S, Panich U, Chatsiricharoenkul S. High Performance Liquid Chromatography Method to Determine Cefazolin in Human Plasma a Useful Tool in Pharmacokinetic Study. Poster presentation at Joint Conference in Medical Science 2009, June 22-24, 2009;49.

13. Pongnarin P, Padungpun N, Wongkajornsilp A, and Kongpatanakul S, Method development and validation of an LC-MS/MS technique for the determination of amlodipine besylate in human plasma. Siriraj Medical Journal. p 84, Volume 58, Suppl 1, April 2006

14. Pongnarin P, Akarasereenont P, Chotewuttakorn S, Thaworn A, Palo T, Ninchawee C, Ananta W, Phetruengrong P, Padungpun N, Punpeng P, Ketsawatsakul U, Wongkajornsilp A, Kongpatanakul S, and Laohapand T. The endothelial cell cytotoxicity, chromatographic profiles and chemical constituents of Siriraj Ayurved Herbal Recipe – SIA001. Siriraj Medical Journal. p 47, Volume 58, Suppl 1, April 2006.

15. Saecheung Y, Pongnarin P, Wongkajornsilp A, Kongpatanakul S and Kalpravidh R.The pharmacokinetic study of curcuminoids in normal volunteers. Siriraj Medical Journal. p 31, Volume 58, Suppl 1, April 2006.

16. Chotewuttakorn S, Akarasereenont P, Thaworn A, Palo T, Ninchawee C, Ananta W, Pongnarin P, Phetruengrong P, Padungpun N, Poopong S, Ketsawatsakul U, Wongkajornsilp A, Kongpatanakul S, and Laohapand T. The endothelial cell cytotoxicity and fingerprints of 9 Siriraj Ayurved Herbal Recipe. Siriraj Medical Journal. p 88, Volume 58, Suppl 1, April 2006.

17. Wongkajornsilp,A. Pongnarin,P. Kongpatanakul S. , Chatsiricharoenkul S, Chawanratanasakun G, Padungpun N and Karnwattanee.E. Bioequivalence study of generic and original amlodipine besylate at a single dose of 10-mg tablet in healthy Thai volunteers 45st Siriraj Scientific Congress. Bangkok. 4-8 July 2005.

18. Pongnarin, P., Padungpun,N Karnwattanee.E and Kongpatanakul, S. Determination of sildenafil citrate in herbal preparations by LC-MS/MS technique. 45st Siriraj Scientific Congress. Bangkok. 4-8 July 2005.

19. Kongpatanakul, S., Khunawat, P., Wimolwattanapun, S., Akarasereenont, P., Wongkajornsilp, A., Kingwattanakul, P., Pongnarin, P. A single oral dose study of Fexofenadine (60, 120, 180 mg tablet) pharmacokinetics in healthy Thai subjects. 23rd Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting. Khonkaen Province. 21-23 March 2001.