TH   |   EN
+66 2 419 7565

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางเภสัชวิทยาในระดับสากล

พันธกิจ

  • ให้การศึกษาที่เป็นเลิศทั้งระดับก่อนและหลังปริญญาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้, พัฒนาต่อยอด และสืบทอดความรู้ได้
  • สร้างงานวิจัยที่ดีเยี่ยมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  • ให้บริการด้านเภสัชวิทยาในมาตราฐานสากล

  • โครงสร้างภาควิชาเภสัชวิทยา