TH   |   EN
+66 2 419 7565

Honors and Awards


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี อ. ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และคณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นิวตัน (Newton Prize) ประจาปี 2560 จากโครงการิจัยการศึกษากระบวนการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคไข้รากสาดไรอ่อนในคน: งานวิจัยพื้นฐานด้วยเทคนิคเชิงระบบสู่การค้นหาวิธีรักษาโรคอย่างแม่นยา

รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award สาขา Biological & Life Sciences โดยรับมอบจาก พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร ในงานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอํา บีช รีสอรท์ จังหวัดเพชรบุรี


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ  พานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านวิชาการ


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รศ. นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล และ อ. ดร. ภก.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องชมเชย เชิดชู และให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียงจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะฯ

 


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ผศ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร ได้รับรางวัลสื่อประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการเภสัชวิทยา เรื่อง “Bioassay & Dose-response relationship” ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2558 นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา 


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2558 ประเภทหน่วยงานดีเด่น เรื่อง “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในการชั่งน้ำหนักเพื่องานวิเคราะห์ระดับยาในเลือดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน USP”


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

อ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ผศ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจาปี 2558 จากผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความปลอดภัยของยาหอมนวโกฐซึ่งมีไคร้เครือผสมอยูในหนูวิสตาร์”


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

อ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards สาขา Health Sciences จาก ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในงานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ครั้งที่ 13 ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี


อ่านรายละเอียดทั้งหมด