TH   |   EN
+66 2 419 7565

Honors and Awards


รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องชมเชย เชิดชู และให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียงจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะฯ


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของส่วนงาน ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี อ. ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และคณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นิวตัน (Newton Prize) ประจาปี 2560 จากโครงการิจัยการศึกษากระบวนการติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคไข้รากสาดไรอ่อนในคน: งานวิจัยพื้นฐานด้วยเทคนิคเชิงระบบสู่การค้นหาวิธีรักษาโรคอย่างแม่นยา

รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ พานิช ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award สาขา Biological & Life Sciences โดยรับมอบจาก พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตร ในงานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอํา บีช รีสอรท์ จังหวัดเพชรบุรี


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ  พานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านวิชาการ


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รศ. นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล และ อ. ดร. ภก.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องชมเชย เชิดชู และให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียงจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะฯ

 


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ผศ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร ได้รับรางวัลสื่อประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการเภสัชวิทยา เรื่อง “Bioassay & Dose-response relationship” ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2558 นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา 


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2558 ประเภทหน่วยงานดีเด่น เรื่อง “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในการชั่งน้ำหนักเพื่องานวิเคราะห์ระดับยาในเลือดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน USP”


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

อ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ผศ. ดร. พญ.พินภัทร ไตรภัทร ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจาปี 2558 จากผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความปลอดภัยของยาหอมนวโกฐซึ่งมีไคร้เครือผสมอยูในหนูวิสตาร์”


อ่านรายละเอียดทั้งหมด

อ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Young Researcher Awards สาขา Health Sciences จาก ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในงานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ครั้งที่ 13 ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี


อ่านรายละเอียดทั้งหมด