TH   |   EN
+66 2 419 7565

ประวัติภาควิชา

                     วิชาเภสัชวิทยามีการสอนตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนแพทย์ที่โรงศิริราชพยาบาล เรียกว่า "วิชาสรรพคุณยา" ซึ่งในระยะแรก ๆ มีการสอนวิธีปรุงยาด้วย ต่อมาได้เลิกสอนวิชาแพทย์แผนไทย สอนเฉพาะสรรพคุณของยาแผนตะวันตก และเมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรแพทย์
                     ในปี พ.ศ. 2467 สรีรวิทยา เภสัชวิทยาและชีวเคมีเป็นสาขาวิชาที่รวมอยู่ในแผนกสรีรวิทยาโดยมี "ศาลากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา" เป็นตึกเรียนซึ่งใช้ร่วมกับแผนกกายวิภาคศาสตร์ จนถึงปี พ.ศ. 2507 แผนกสรีรวิทยาจึงได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารสรีรศาสตร์ โดยเภสัชวิทยาอยู่ในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 มีพิพิธภัณฑ์ประวัติการแพทย์ไทย (อวย เกตุสิงห์) อยู่ด้านหน้าอาคาร และสวนสมุนไพรอยู่กลางอาคาร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในอาคารสัตว์ทดลองชั้นที่ 2 และชั้นที่ 4 (ตะวันตก) สาขาเภสัชวิทยาได้แยกออกมาเป็นแผนกเภสัชวิทยาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 โดยมี ศ.นพ. อวย เกตุสิงห์ เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก ในปี พ.ศ. 2548 อาคารสรีรศาสตร์ทรุดโทรมลงจึงได้รื้อออกพร้อมกับอาคารสัตว์ทดลองและอาคารเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง แล้วสร้างอาคารใหม่ทดแทนได้รับพระราชทานนามว่า "อาคารศรีสวรินทิรา" เป็นอาคารสูง 15 ชั้น ซึ่งภาควิชาเภสัชวิทยาจะอยู่ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 (เหนือ)