TH   |   EN
+66 2 419 7565

รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ  พานิช ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านวิชาการ

02 October 2017  

รศ. ดร. พญ.อุไรวรรณ  พานิช

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 26

ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560 ด้านวิชาการ