TH   |   EN
+66 2 419 7565

เกียรติประวัติ

- รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเงิน 22 สิงหาคม 2556

- โครงการ "การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในการชั่งน้ำหนักเพื่องานวิเคราะห์ระดับยาในเลือดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน USP"

- โครงการ "การพัฒนาระบบคุณภาพของศูนย์ชีวสมมูลศิริราชตามมาตรฐานสากล OECD Principles on Good Laboratory Practice (OECD GLP)" นำเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาว หน่วยงานดีเด่น ปี 2557

- โครงการ "การพัฒนาระบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับยาในเลือดเพื่อการประกันคุณภาพงานวิเคราะห์ของศูนย์ชีวสมมูลศิริราช"ปี 2556

- โครงการ "การลดอุบัติการณ์ของการรายงานผลผิดพลาด"ปี 2554 - 2555

- โครงการ "ความสำเร็จในการธำรงรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 /2005 และการขอขยายขอบข่ายการทดสอบยาจาก 2 รายการ เป็น 26 รายการ"

- โครงการ "การลดเวลาการวิเคราะห์ระดับยาในเลือด" ปี 2552

- โครงการ "การพัฒนางานวิเคราะห์ระดับยาในเลือดสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005"