TH   |   EN
+66 2 419 7565

ศูนย์ชีวสมมูลศิริราช

ให้บริการตรวจวัดระดับยาในเลือด เพื่อการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาคลินิค และการศึกษาเปรียบเทียบความเท่าเทียมกันของระดับยา ระหว่างยาต้นแบบ (Original Drug) กับยาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ (Generic Drug) ด้วยมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านการศึกษาชีวสมมูล และการศึกษาวิจัยด้านเภสัชวิทยาคลินิกอย่างครบวงจร ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์

พันธกิจ

- ให้บริการทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับยา และสารอื่นๆ อย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ

- วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชีวสมมูล และการศึกษาวิจัยด้านเภสัชวิทยาคลินิกเพื่อประโยชน์ของสังคม และประเทศชาติ

การให้บริการ

- พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยเทคนิค LC-MS/MS